Вітаю на блозі світової літератури

9 клас

9 КЛАС (70 год.)


ВСТУП (1 год.)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтв. Співвідношення історії світової та української літератур.

Духовно-етичний, емоційно-естетичний, пізнавально-науковий аспекти курсу "Зарубіжна література". Перетворення загальнолюдських цінностей, закарбованих у світовій літературі, в індивідуальний духовний досвід сучасного читача.

Творчий діалог з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача.


1. НАЙДАВНІШІ ПАМ'ЯТКИ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА (5 год.)

Веди, Біблія, Авеста, Коран - священні книги народів світу, пам'ятки світової літератури. Відображення в них священної історії та етичних норм існування людства (1 год.).

Біблія

Старий Заповіт. Історія Йосипа (2 год.)

Основні відомості про виникнення Старого Заповіту, його складові. Відображення цінностей родового суспільства в історії про Йосипа: засудження сімейної ворожнечі, утвердження ідеї міцних родинних зв'язків, оспівування сили прощення й людяності; міфологічно-фольклорні мотиви в сюжеті.

Новий Заповіт. Євангеліє (одне на вибір) (2 год.)

Основні відомості про виникнення Нового Заповіту, його складові. Доля Ісуса і його вчення. Головні цінності християнської моралі.

Міжлітературні зв'язки. Біблійні образи в українській літературі (Т. Шевченко. "Давидові псалми", "Ісаія. Глава 35". І. Франко. "Мойсей". Л. Костенко. "Давидові псалми" та ін.).

Міжпредметні зв'язки. Українська мова. Крилаті слова і вирази з Біблії.


2. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА (5 год.)

Античність - колиска європейської культури. Грецька й римська літератури як складові античної літератури (1 год.)

Теорія літератури. Поняття про античну літературу.

З давньогрецької літератури

Гомеровий епос (VIII - VII ст. до н.е.)

"Іліада" (пісні І, ХІ) або "Одіссея" (пісні IX, XXI - XXII) (2 год.)

Короткі відомості про легендарну постать Гомера та про походження його поем.

Міфологічна історія Троянської війни та її відтворення в гомерівському епосі. Широкомасштабне змалювання життя стародавніх греків, їхніх уявлень про світ та моральні закони в "Іліаді" та "Одіссеї".

"Іліада". Загальне уявлення про сюжет поеми. Епічне змалювання подій Троянської війни. Поетизація героїзму та подвигу, співчуття людському горю. Втілення в образах Ахілла й Гектора античного ідеалу воїна-героя. Характер взаємин богів і героїв у творі.

"Одіссея". Загальна характеристика сюжету поеми. Тема "Одіссеї" - повернення героя-мандрівника до рідного дому. Зображення перемоги людського розуму та винахідливості в епізоді боротьби Одіссея з циклопом Поліфемом. Втілення самовідданого жіночого кохання в образі Пенелопи. Фантастичні та побутові елементи у творі.

Теорія літератури. Поняття про епічну поему та її заспів, гекзаметр, епічний стиль (пластичність, постійні епітети, порівняння, повторення тощо).

Рекомендована література для позакласного читання: з давньогрецької лірики (поезії Архілоха, Сапфо, Анакреонта).

З давньоримської літератури

Публій ВЕРГІЛІЙ Марон (70 -19 до не).

"Енеїда" (в уривках) (2 год.)

Загальні відомості про "золоту добу" римської культури та літератури. Короткі відомості про Вергілія.

"Енеїда". Історія створення та загальна характеристика сюжету. Творче наслідування Гомерових поем: "одіссея" мандрів Енея та "Іліада" його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі в "Енеїді".

Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності в поемах Вергілія та Гомера. Твір Вергілія і образ поета в українській літературі (І. Котляревський. "Енеїда". М. Зеров. "Вергілій").

Міжпредметні зв'язки. Українська мова. Крилаті вирази давньогрецького і давньоримського походження. [84]

Рекомендована література для позакласного читання: Квінт Горацій Флакк. "Оди": III, З0. Публій Овідій Назон. "Метаморфози": X, 1 - 105 - Орфей; X, 243 - 295 - Пігмаліон (уривки на вибір).

Тематичне оцінювання


3. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (4 год.)

Загальна характеристика доби Середньовіччя як етапу розвитку світової культури. Середньовіччя на Заході та Сході. Зв'язок європейської середньовічної літератури зі спадщиною античності та християнства. Провідні теми й жанри середньовічної літератури (релігійна література, хроніки, героїчний епос, рицарський роман, лірика трубадурів, поезія вагантів) (1 год.).

Теорія літератури. Поняття про літературу Середньовіччя.

З італійської літератури

Дайте АЛІГ'ЄРІ (1265 -1321)

"Божественна комедія": "Пекло" (І, V, XXXIII) (3 год.)

Данте Аліг'єрі - поет і мислитель періоду переходу від Середньовіччя до Відродження.

"Божественна комедія". Історія створення та загальні відомості про сюжет. Сутність назви та особливості композиції твору. Грандіозна панорама потойбічного світу, віддзеркалення сучасних автору політичних реалій та історичних подій. Духовний і моральний сенс подорожі героя. Алегоричне значення образів Поета, Вергілія, Беатріче. Дантова оцінка історій Франчески та Паоло, графа Уголіно. Християнські та античні традиції у творі.

Теорія літератури. Поняття про віршову строфу (терцину). Поняття про середньовічну літературу.

Міжлітературні зв'язки. Антична література. Творчість Вергілія. Постать Данте як тема української літератури (Леся Українка. "Забута тінь". Юрій Клен. "Беатріче". Л. Костенко. "Під вечір виходить на вулицю він..." та ін.).


4. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (6 год.)

Загальна характеристика духовно-культурного перевороту, що відбувся в Європі за ренесансної доби. Його хронологічні межі; значення терміна "Відродження". Відкриття цінності земного життя й земного щастя людини - основа ренесансного гуманізму та індивідуалізму. Ренесансний ідеал гармонійної особистості. Титани Відродження: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті. Відображення ренесансного світосприйняття в творах Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса (1 год.)

Теорія літератури. Поняття про літературу Відродження.

З англійської літератури

Вільям ШЕКСПІР (1564-1616)

"Гамлет, принц Данський". З сонетів (66,116,130) (5 год.)

В. Шекспір - великий поет і драматург доби Відродження. "Шекспірівське питання". Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах.

Шекспірівський театр як енциклопедія людських характерів, почуттів, пристрастей.

"Гамлет". Філософсько-етична проблематика трагедії. Образ Гамлета - європейського інтелігента, індивідуаліста, носія ренесансних ідеалів. Трагедія його зіткнення зі злом реального світу. Проблема морального вибору і вчинку в творі.

Мотив помсти, його зв'язок із системою образів. Художні особливості побудови трагедії ("зволікання" дії, "вистава у виставі" тощо).

Теорія літератури. Поняття про мотив, монолог як елемент композиції драми.

Для вивчення напам'ять. В. Шекспір. З сонетів (№ 66, 116,130) (2 на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Вплив творчості В. Шекспіра на В. Гюго. Образ Гамлета в українській і російській поезії ("XX вік і Гамлет" Б. Олійника, "Я - Гамлет" О. Блока та ін.). Сонети Петрарки.

Рекомендована література для позакласного читання: М. Сервантес. "Англійська іспанка" або Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" (уривки) (на вибір).

Тематичне оцінювання


5. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. (БАРОКО, КЛАСИЦИЗМ) (5 год.)

Загальна характеристика культурного життя в Європі у XVII ст. Інтенсивний розвиток природничих наук, роль відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Видатні художники XVII ст. (М. Караваджо, Д. Веласкес, X. Рембрандт та ін.).

Література бароко: найяскравіші представники європейського бароко (Ф. де Кеведо-і-Вільєгас, Дж. Мільтон, Я. К. Гріммельсгаузен та ін.). Провідні теми й стильове новаторство барокової лірики (на зразках поезій Дж. Донна, Луїса де Гонгори-і-Арготе та ін.). Риси барокового світосприйняття та естетики в драмі "Життя - це сон" П. Кальдерона де ла Барки.

Література класицизму: її видатні представники у французькій літературі (П. Корнель, Ж. Расін, Ж. Б. Мольєр, Ж. Ларошфуко). Узагальнення теоретичних засад класицистичної літератури у трактаті "Поетичне мистецтво" Н. Буало (античність як естетичний канон, культ розуму, правило "трьох єдностей" у драмі, розмежування "високих" та "низьких" жанрів тощо) (2 год.).

Теорія літератури. Поняття про бароко як добу й художній напрям.

З французької літератури

МОЛЬЄР (Жан Батіст Поклен) (1622 - 1673)

"Міщанин-шляхтич" (3 год.)

Мольєр - комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.

"Міщанин-шляхтич". Висміювання пихи, марнославства та безпідставних претензій на аристократизм у комедії. Антитеза комічної манії Журдена та егоїстичного здорового глузду Доранта. Розіграш як сюжетний прийом у комедії. Правила класицизму в комедії Мольєра. Сміхова стихія у творі.

Теорія літератури. Класицизм як художньо-стильова система. Поняття про комедію як жанр.

Міжлітературні зв'язки. Антична література: типологічні подібності між французьким і давньоримським класицизмом. Використання давньогрецьких і середньовічних сюжетів у трагедії французького класицизму. Українська література: риси типологічної подібності між європейським та українським літературним бароко. Вплив Мольєра на драматургію корифеїв українського театру (М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Старицького).

Міжпредметні зв'язки. Історія. Реформаційний рух, контрреформація в Європі. Франція часів королів Луї XIII і Луї XIV.

Рекомендована література для позакласного читання: Педро Кальдерон де ла Барка. "Життя - це сон" (загальна характеристика твору з обговоренням окремих розділів). [85]


6. ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. (6 год.)

Загальна характеристика доби Просвітництва. Провідні ідеї Просвітництва: віра в перетворювальну силу ідей та освіти ("ідеї правлять світом"), у можливість побудови "царства розуму" на землі шляхом виховання та переконання, у гармонійну єдність Розуму і Природи. Концепції "природної людини" та "громадянина світу". Відображення просвітницьких ідей у творах Дж. Свіфта, Д. Дефо, Г. Філдінга. Тісний зв'язок художньої літератури з філософською та публіцистичною думкою у творчості французьких "енциклопедистів" (Вольтер, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо). Своєрідність німецької літератури у XVIII ст. Естетичні погляди Ф. Шиллера, проблематика його драм. (1год.)

З німецької літератури

Йоганн Вольфганг ГЕТЕ (1749 - 1832)

"Вільшаний король". "Фауст" (ключові епізоди з 1 частини: "Ніч", "Кабінет Фауста", "Сад Марти", "Вальпуржина ніч"; з 2 частини: "Опівнічна доба", "Просторе дворище перед палацом") (5 год.)

Життєвий і творчий шлях. Гете і Просвітництво.

Фольклорні традиції в баладі "Вільшаний король". Переплетіння психологічного, фантастичного та реального у творі. Емоційна атмосфера, поетичний ритм.

"Фауст". Загальна характеристика змісту трагедії. Історія життєвих шукань Фауста. Втілення в його образі вищих духовних поривань людини і їх протиставлення скепсису та цинізму, уособлених в образі Мефістофеля. Гетевське розуміння проблеми справжнього сенсу буття як невпинного пошуку. Боріння добра й зла - рушійна сила розвитку світу. Тема кохання Фауста і Маргарити. Жанрово-композиційні особливості твору.

Теорія літератури. Поняття про драматичну поему.

Тематичне оцінювання


7. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (22 год.)

РОМАНТИЗМ У ЗАХІДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (8 год.)

Загальна характеристика культурно-історичної доби.

Утвердження культу краси в мистецтві романтизму. Жага загадкового, чарівного, жахливого; тяжіння до символічних образів та міфологічних узагальнень у творах романтиків. Риси героя-романтика: поривання до волі, творча фантазія, надзвичайний розмах почуттів, здатність до індивідуального бунту проти світу, який не відповідає його романтичним прагненням. Протиставлення "ентузіазму" та "світової скорботи" героя-романтика прагматичній дійсності. Романтичне двосвіття та іронія.

Загальні відомості про особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне та ін.), Англії (поети "озерної школи", В. Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, В. Гюго та ін.) та США (Е. Алан По, Ф. Купер та ін.)(1 год.)

З англійської літератури

Джордж Гордон БАЙРОН (1788 -1824)

"Хотів би жити знов у горах...", "Паломництво Чайпьд-Гарольда" (уривки), "Корсар", або "Мазепа" (Згод.)

Життєвий і творчий шлях.

Теми "світової скорботи" та втечі від світу в ліриці Байрона. Образи Чайльд-Гарольда і Корсара як втілення байронічного героя. Тема України в творчості Байрона. Змалювання романтичного бунту проти дійсності, внутрішнього розладу героя. Романтичні картини природи. Поетичне новаторство його творів. "Байронізм".

Теорія літератури. Поняття про романтизм як художній напрям. Поглиблення поняття про ліричного героя.

Для вивчення напам'ять: Дж. Г. Байрон. "Станси до Августи". "Сонце безсонних". "З кефалонійського щоденника". "Мазепа" (уривок з пісні XVII або інший) (1 твір на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Т. Шевченко про Дж.Байрона. Образ Мазепи у творах Вольтера, В. Гюго. Романтична обробка "східної" теми у В. Гюго ("Орієнтації").

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Боротьба Італії та Греції проти іноземного поневолення в XIX ст.

Рекомендована література для позакласного читання: В. Вордсворт, С. Кольридж, Дж. Кітс, П. Б. Шеллі. З лірики.

З французької літератури

Віктор Марі ГЮГО (1802 - 1885)

"Собор Паризької Богоматері" (ключові епізоди) (4 год.)

Життєвий і творчий шлях.

Історичні факти та їх романтичне осмислення в романі. Особливості змалювання боротьби добра і зла, гуманістичний пафос співчуття жертвам людської та соціальної несправедливості у творі. Життєві долі Есмеральди, Квазімодо та Клода Фролло. Багатогранність теми кохання. Образ Собору; розмаїття описів у романі. Антитеза як основний прийом побудови твору. Історичний колорит.

Теорія літератури. Поняття про історичний роман.

Міжлітературні зв'язки. В. Гюго і В. Скотт (історичний роман). Вірш М. Рильського "Есмеральда".

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції XV ст.

Рекомендована література для позакласного читання: Г. Сенкевич. "Куди йдеш?". "Хрестоносці" (на вибір).

Тематичне оцінювання

СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (14 год.)

Загальна характеристика провідних тенденцій в російській культурі та літературі XVIII- початку XIX ст. Переосмислення здобутків європейського романтизму російською літературою. Рух російських митців від зображення романтично-екстраординарних проявів життя до повсякденного, звичайного, типового; поява типів, "зайвої"" та "маленької" людини.

Олександр ПУШКІН(1799-1837)

"Я мить чудову пам'ятаю ...". "Я вас любив...". "Пророк". "Євгеній Онєгін" (5 год.)

Життєвий і творчий шлях. О. Пушкін і Україна. Провідні теми лірики О. Пушкіна.

"Євгеній Онєгін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини"; суперечливість його почуттів і вчинків. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Татьяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського. Образи автора і природи у творі. Національний колорит. Характеристика жанрових і стильових особливостей "Євгенія Онєгіна".

Теорія літератури. Поняття про роман у віршах, "онєгінську строфу".

Для вивчення напам'ять. "Я мить чудову пам'ятаю ...". "Я вас любив...". "Євгеній Онєгін" (уривок на вибір). [86]

Міжлітературні зв'язки. Пушкін і українська література. Вірш М. Рильського "Пушкін у Києві".

Рекомендована література для позакласного читання: О. Пушкін "Я пам'ятник собі воздвиг...". "Пікова дама". "Мідний вершник". "Маленькі трагедії", (на вибір).

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"Дума". "І нудно, і сумно...". "На дорогу йду я в самотині...". "Герой нашого часу" (5 год.)

Життєвий і творчий шлях.

Романтичні мотиви свободи, мандрування, самотності в ліриці поета. Осуд бездуховності суспільства.

"Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління 40-х років XIX ст. Майстерність психологічного аналізу в зображенні історії душі "зайвої людини". Романтичні "байронічні" риси образу Печоріна, моральні наслідки його конфлікту з навколишнім світом. Суперечливість натури Печоріна. Жіночі образи у творі. Образи "природної" та "маленької" людини у творі. Особливості композиції, художнього часу, образу автора та картин природи.

Теорія літератури. Поняття про морально-психологічний роман, художній час.

Для вивчення напам'ять. М. Лермонтов. "Молитва". "Бескет". "Демон" (уривок). ( 1 твір на вибір).

Міжлітературні зв'язки. М. Лермонтов і Дж. Байрон. Образ М. Лермонтова в українській літературі ("Мені здається, я не знаю..." Т. Шевченка).

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Кавказькі війни Російської імперії.

Микола ГОГОЛЬ (1809- 1852) (4год.)

"Мертві душі" (т.1, ключові епізоди) або "Ніс"

Життєвий і творчий шлях.

Романтика українських легенд та казок у циклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Гуманістичний пафос, милосердя та співчуття до "маленької людини" в повісті "Шинель".

"Мертві душі". Соціально-історичний та філософсько-етичний аспекти аналізу російського життя. Критика кріпосництва. Галерея поміщицьких типів. Сутність авантюри Чичикова, функції його образу у розвитку сюжету. Жанр і композиція твору. Ліричні відступи, особливості гоголівського сміху, роль портрета, інтер'єру, художньої деталі.

"Ніс". Світ російського обивательства і чиновництва у дзеркалі гротескно-фантастичної події. Характер комічного і фантастичного.

Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ. Гротеск.

Для вивчення напам'ять. М. Гоголь. "Мертві душі" (уривок на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності з творчістю Е. Т. А. Гофмана, Е. А. По, Г. Квітки-Основ'яненка, І. Котляревського. Рецепція творчості Данте Аліг'єрі ("Божественна комедія").

Рекомендована література для позакласного читання: М. Гоголь. "Шинель"

Тематичне оцінювання


ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 54 год.

На уроки розвитку мовлення - 6 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- найважливіші відомості про історико-культурну добу;

- основні літературні напрями й течії;

- окремі відомості про життя та творчість письменника;

- сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

- жанрові особливості прочитаних творів;

- визначені програмою поняття з теорії літератури;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

- визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображальні засоби мови;

- оцінювати, обговорювати і порівнювати чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних героїв;

- аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

- мотивувати свою оцінку прочитаних творів;

- складати план власного усного чи письмового висловлювання;

- створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

- складати план та тези літературно-критичних статей;

- готувати доповідь чи реферат на літературну тему (за одним джерелом).